วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

มหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อยู่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ที่บ้านโคกกลาง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก เป็นศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม โดยใช้งบประมาณถึง 3,000 ล้านบาท องค์พระมหาเจดีย์ก่อสร้างบนเนื้อที่ 101 ไร่ มีความกว้าง 101 เมตร ความยาว 101 เมตร และสูง 101 เมตร เป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีทั้งหมด 7 ชั้นเปรียบเหมือน สวรรค์ 7 ชั้น

ชั้นแรก เป็นห้องโถงสำหรับประชุมเอนกประสงฆ์
ชั้นที่ 2 เป็นที่ประชุมสงฆ์ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ เวสสันดรชาดก ทศชาติชาดก และปริศนาธรรม
ชั้นที่ 3 เป็นพระอุโบสถสำหรับทำสังฆกรรมต่าง ๆ รอบฝาผนังประดิษฐานรูปเหมือนและประวัติย่อของปรมาจารย์(พระเถระ) จำนวน 101 องค์
ชั้นที่4 เป็นพิพิธภัณฑ์
ชั้นที่ 5 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ชั้นที่ 6 และ 7 เป็นองค์เจดีย์รูประฆังและยอดฉัตร

ยอดเจดีย์สร้างด้วยทองคำแท้หนัก 72 กิโลกรัม กำแพงยาวกว่า 120 กม. คลอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 2,800 ไร่ กำแพงรอบองค์พระมหาเจดีย์ยาว 3,500 เมตร สูง 5 เมตร กำแพงหนา 4 เมตร ห้องน้ำห้องส้วมที่สร้างอยู่ในกำแพง รวมทั้งหมดมี 1,000

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น